Love2Bead

  • 0
    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Artikel 1. Algemeen
1.1 Love2Bead verkoopt sieraden via internet onder de naam love2bead.nl (verder Love2Bead).
 
Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant. Love2Bead is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 
2.2. De klant is verplicht een eenmaal gedane bestelling af te nemen.
 
2.3. De klant kan binnen 2 dagen afzien van zijn bestelling mits hij/zij nog niet de betaling heeft gemaakt.
 
Artikel 3. Prijzen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 
3.2 De verzendkosten zijn binnen Nederland € 2,50 en bij bestellingen vanaf € 30,- worden de verzendkosten door Love2Bead betaald. Binnen Europa zijn de verzendkosten €10,- en komen de verzendkosten te vervallen bij bestellingen vanaf €100,-. Buiten Europa is de bijdrage in de verzendkosten €15,00 en komen deze te vervallen bij bestelling vanaf €150,-.
Verzenden onder rembours is NIET mogelijk. Indien je graag een bestelling aangetekend verstuurd wilt hebben, met verzekering tot €500,- kan je dit aangeven bij je bestelling. Dit kost binnen Nederland €8,60 en binnen Europa €14,65. Love2Bead is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij PostNL.
 
3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
 
3.4 Love2Bead kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling dient binnen 5 werkdagen na bestelling te geschieden zonder korting of compensatie.
 
4.2 De bestelling dient vooraf betaald te worden d.m.v. het totaalbedrag over te maken op het rekeningnummer NL31 RABO 0384 1149 38 t.n.v. M. Geerse te Nijkerk. Bij betaling dient ook het ordernummer te worden vermeld.
 
4.3 De klant geeft Love2Bead toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 
4.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Love2Bead.
 
Artikel 5. Levering
5.1 Love2Bead streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Love2Bead echter niet verplicht.
 
5.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Love2Bead zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
 
5.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Love2Bead heeft voldaan.
 
Artikel 7. Conformiteit
Love2Bead staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 
Artikel 8. Garantie
8.1. Een bestelling wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met een bestelling, dan geldt het volgende:

  • Beschadigde artikelen kunnen, na overleg met Love2Bead, worden geretourneerd.
  • De klant dient eventuele beschadigingen aan onze producten echter binnen 24 uur na ontvangst te melden. Hierna vervalt automatisch het recht van retour.
  • Retournering vindt plaats via PostNL. Verzendkosten zijn voor de klant.

 
8.2 Wanneer de retournering het gevolg is van een fout van Love2Bead, neemt Love2Bead de productkosten voor zijn rekening. Love2Bead zendt de  klant vervolgens een gelijk- of gelijkwaardig artikel of vergoedt de klant de kosten van dit artikel.  
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Love2Bead, dan wel tussen Love2Bead en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Love2Bead, is Love2Bead niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Love2Bead.
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Love2Bead heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Love2Bead gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar  maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
10.2 Love2Bead is niet aansprakelijk voor het verkleuren van metalen tenzij er bij ons bekend is dat het materiaal incorrecht is gebleken. Helaas zullen sommige metalen bij bepaalde mensen echter sneller verkleuren, vanwege een hogere zuurtegraad. Love2Bead kan dit niet per persoon in schatten. Het is daarbij aan uzelf om dit te bepalen.
 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanmelden nieuwsbrief

Vul je naam en e-mailadres in en blijf op de hoogte van Love2Bead!

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar love2bead@outlook.com.
Aanmelden

Love2Bead

www.love2bead.nl
E: love2bead@outlook.com
F: facebook.com/love2bead.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.